Místní knihovna Štáblovice
Naposledy aktualizováno: 4.9.2013

 

KN?ŽN? NOVINKY Z REGIONU 
 

Životopis "Setkání se smrtí"

 
 

Joy Adamsonové má název "Setkání se smrtí"

Kniha ??Setkání se smrtí?? je prvním životopisem Joy Adamsonové, který se zabývá jejími ko?eny a jejím d?tstvím i mládím stráveným na Opavsku, kde žila do svých dvanácti let (pobývala nejen v samotné Opav?, ale také v údolí ?eky Moravice u Kružberku). D?tství Joy však nebylo šťastné. Chladná matka si jí nevšímala a otec ji týral. Po rozvodu rodi?ů o ni ani jeden z nich nejevil zájem. Kvůli nešťastnému d?tství Joy celý život hledala absolutní lásku, kterou jí však nemohla nabídnout lidská bytost a našla ji paradoxn? až u lvice Elsy. Knížka také lí?í, jak se Joy dostala do Keni a jak t?žko se v náro?ném africkém prost?edí prosazovala. Popisuje její život v drsné buši a rozebírá, pro? byla Joy  v roce 1980 v rezervaci Shaba brutáln? zavražd?na.

Kniha o formátu A5 má 300 stran textu a 50 stran obrazových p?íloh.
Knihu vydala její autorka Zuzana Beranová vlastním nákladem.

 
 
 
 
 
 
obálka
Opava
Autor: Müller, Karel ?? Šopák, Pavel
ISBN: 978-80-7432-017-0

 

b?žná cena 249,00 K?
   
   
   
Je jen málo m?st, která si zaslouží být za?azena do edice o zmizelých místech více, než je tomu v p?ípad? Opavy. Vždyť bývalé hlavní m?sto rakouského, resp. ?eského Slezska se stalo tak?ka synonymem destrukce způsobené dramatickým vyúst?ním druhé sv?tové války na území naší republiky. Nebyla to ale jen vále?ná litice, která se natrvalo vepsala do tvá?e m?sta. Tato kniha p?ináší zprávu o prom?nách m?sta Opavy doprovázenou unikátními archivními fotografiemi.
Datum vydání: 12.1.2010
Formát: 145 x 205
Po?et stran: 52
Vazba: vázaná

 

 

 

 
obálka

Slezský šlechtic Felix Lichnovský

Poslední láska kn?žny Zahá?ské

 

  249,00 K?
   
   
 
Kníže Felix Lichnovský (1814-1848), p?íslušník aristokratické rodiny Lichnovských z Voštic z moravsko-slezského pomezí, d?dic velkého panství, voják, nadaný žurnalista a literát, duelant, lev salonů a známý politik, prožil krátký a bou?livý život. Jedn?mi hý?kán, druhými nenávid?n se stal ve své dob? zt?lesn?ním militantního konzervatismu. P?ihlásil se k n?mu, už když vstoupil roku 1837 jako dobrovolník do vojska dona Carlose, pretendenta špan?lského trůnu, i svou pozd?jší ve?ejnou ?inností a ?etnými aférami. Velký zlom v jeho život? p?ineslo seznámení s bohatou kn?žnou Dorotou Zahá?skou. Ze vzájemné náklonnosti a názorové sp?ízn?nosti vznikla vášnivá láska, která ob?ma zůstala až do konce Felixova života. Revolu?ní rok 1848 p?ivedl knížete na scénu frankfurtského parlamentu, kde zasedl mezi reprezentanty krajní pravice a svými brilantními vystoupeními na ?e?nické tribun? dráždil politické odpůrce. Skon?il ve Frankfurtu v ?ase barikád zlyn?ován zfanatizovaným davem.
Datum vydání: 14.12.2009
Formát: 130 x 200
Po?et stran: 160
Vazba: vázaná
Dokumenty ke stažení
Formát: PDF     Datum: 5.1.2010
   

 

Opava: Historický atlas m?st ?eské republiky

Sv.20

autorů Kolektiv
obálka 

 Historický atlas m?st ?R, svazek ?. 20 je v?nován slezskému statutárnímu m?stu. Opava leží v pom?rn? úrodné a z klimatického hlediska p?íznivé oblasti v p?edhů?í Hrubého Jeseníku na soutoku ?ek Moravice a Opavy. Jeho prostorový vývoj je v atlasu sledován na reprodukcích starých map a plánů od 16. století, na rekonstruk?ních mapách a 3D modelech krajiny. Obraz m?sta p?ibližuje rovn?ž textová ?ást a dokumentují bohaté ikonografické materiály.